مراکز طرف قرارداد


بیمارستان بابل کلینیک - بابل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الکترونیکی کردن پرونده بیماران در :

بخش آزمایشگاه و درمانگاه زنان بیمارستان

ثبت نسخ بخش سنگ‌شکن‌و آنژیوگرافی بیمارستان

بیمارستان شهید بهشتی - بابل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الکترونیکی کردن پرونده بیماران در :

بخش پیوند کلیه بیمارستان

بخش فیزیوتراپی بیمارستان

درمانگاه بیمارستان بخش ارتوپدی، ارولوژی، قلب و عروق، نفرولوژی و جراحی

بیمارستان آیت الله روحانی - بابل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الکترونیکی کردن پرونده بیماران در :

درمانگاه گوارش بیمارستان

درمانگاه زنان بیمارستان بخش زنان، بارداری، یائسگی، کف لگن، تومور زنان و کلنوسکوپیمدیریت درمانگاه مهرگان - رویان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الکترونیکی کردن پرونده بیماران در کل درمانگاه

کلینیک فوق تخصصی پاژ - مشهد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الکترونیکی کردن پرونده بیماران در :

درمانگاه تخصصی گوارش

بیمارستان شهید یحیی نژاد - بابل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الکترونیکی کردن پرونده بیماران در :

بخش روان‌پزشکی بیمارستانکلینیک پوست و مو بهار - بابل و بهشهر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الکترونیکی کردن پرونده بیماران در کل کلینیک

کلینیک مرکز مشاوره سلامت و تناسب اندام FMI - ساری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الکترونیکی کردن پرونده بیماران در کل کلینیک

کلینیک مرکز جراحی محدود آریان - بابلسر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الکترونیکی کردن پرونده بیماران در کل کلینیککلینیک مرهم - بابل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الکترونیکی کردن پرونده بیماران در کل کلینیک

درمانگاه پوست و مو آفرینش - چالوس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الکترونیکی کردن پرونده بیماران در کل درمانگاه

برنامه ثبت ملی ترومای ایران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابلثبت اطلاعات اختلالات سلامت روان زنان باردار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

ثبت اطلاعات کاردیومیوپاتی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

ثبت اطلاعات سندروم تخمدان پلی کیستیک

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابلثبت اطلاعات مسمومیت کودکان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

سلامتکده طب سنتی (نرم افزار ترنج)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الکترونیکی کردن پرونده بیماران در :

سلامتکده طب سنتی بابل

سلامتکده طب سنتی ساری - طوبی

سلامتکده طب سنتی اردبیل

سلامتکده طب سنتی مشهد

سلامتکده طب سنتی تهران – دکتر شهبازی

سلامتکده طب سنتی چهارمحال بختیاری-اکسیر

مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری امیر - آمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل مادر - جویبار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل شفا - بهنمیر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل ناجی - جویبار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرکز فیزیوتراپی مهدوی - بهشهر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لابراتور ساخت پروتزهای دندانی لبخند زیبا - بهشهر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر شریعتی/دکتر بهروش - بابلسر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ